قبل از ازدواج

مرد: آره، دیگه نمی**تونم بیش از این منتظر بمونم

زن: می**خواهى من از پیشت برم؟

مرد: نه! فکرش را هم نکن

زن: منو دوست داری؟

مرد: البته!

زن: آیا تا حالا به من خیانت کردی؟

مرد: نه! چرا چنین سوالى می**کنی؟

زن: منو مسافرت می**بری؟

مرد: مرتب!

زن: آیا منو می**زنی؟

مرد: به هیچوجه! من از این آدما نیستم !

زن: می**تونم بهت اعتماد کنم؟


.
.
.

: بعد از ازدواج
متن را این دفعه از پائین به بالا بخوانید !!!